Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Revízny technik Dubnica nad Váhom
Zavolajte: +421 944916683

Revízie NN prípojok

NN prípojky domov, elektromerové rozvádzače.

Revízie elektroinštalácií

Domy, byty, kancelárske priestory, výrobné priestory, školy, rekreačné zariadenia, dielne, výbušné a nevýbušné prostredie a iné.

Bleskozvody


Priestory s nebezpečenstvom výbuchu.

Priestory bez nebezpečenstva výbuchu

Revízie pracovných strojov


Revízie elektrických spotrebičov


Revízie elektrického ručného náradia


Elektroinštalačné práce

Domy, byty, kancelárske priestory, výrobné priestory, školy, rekreačné zariadenia, dielne, výbušné a nevýbušné prostredie a iné. 

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a zariadenia
 Druh objektu a zariadenia lehota OPaOS   (Odborná prehliadka a odborná skúška)                           (roky) 


1. murovaná obytná a kancelárska budova                                                                                                            5

2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko                           3

3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak 
používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre           
inú budovu väčšia  ako 30 m   a objekty a priestory určené na zhromažďovanie                                      2
viac ako 250 osôb, napríklad  kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom,
stanica hromadnej dopravy  
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1)                                      2
5. pojazdný a prevozný prostriedok                                                                                                                          1
6. dočasná elektrická inštalácia  na stavenisku                                                                                                1/2

Lehoty OPaOS el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia                                                                                                                 Revízia (roky)

Hladina ochrany LPL I a II                                                                                                                                           2

Hladina ochrany LPL III a IV                                                                                                                                       4

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu                                                                                              1

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako (napr.):                            nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako (napr.):                           školy, supermarkety, katedrály
Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako (napr.):                         obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako (napr.):                         objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

 

Bleskozvod sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

  • počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
  • po dokončení inštalácie, (východisková OPaOS)
  • v pravidelných termínoch podľa tabuľky lehôt pravidelných OPaOS.
  • po každom zásahu bleskom
Zverte vašu elektriku do rúk profesionála